Základní informace o projektu

TCK se stane výrazným nositelem konceptu e-Government a prostřednictvím vytvořené infrastruktury umožní provozovat služby potřebné pro obce a města celého regionu. Další »

I. Elektronická spisová služba

Účelem projektu je zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů kraje a organizací zřízených nebo založených krajem. Další »

II. Digitální mapa veřejné správy

Tvorba a aktualizace základních referenčních a tematických datových sad na bázi udržitelného modelu spolupráce subjektů veřejné správy s komerční sférou. Další »

III. Digitalizace a ukládání dat

Projekt Digitalizace a ukládání zajistí proces digitalizace a ukládání na všech úrovních samosprávy. Další »

IV. Vnitřní integrace úřadu

Úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry a vnitřní integrace všech SW komponent do uceleného informačního celku. Další »

V. Datové sklady

Datový sklad představuje metody uspořádání velkých objemů dat tak, aby byla přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se následnou analýzou. Další »

VI. Zřízení technologického centra

TCK bude sloužit pro provozování aplikací a systémů, ukládání dat a zajištění komunikace jak směrem k ostatním složkám státní správy, tak i k uživatelům. Další »

 

Výpadek elektrické energie prověřil akceschopnost pracovníků IT

Výpadek elektrické energie prověřil akceschopnost pracovníků IT V neděli, 22. 1. 2017, nastal výpadek elektrické energie v oblasti sídla krajského úřadu. Vinou déletrvajících silných mrazů zhavarovaly tři transformátory veřejné elektrické sítě. Dodávka energie byla

PF 2017

Ocenění informatiky Olomouckého kraje

Ocenění informatiky Olomouckého kraje 21. 11. 2016 v Obecním domě v Praze proběhlo vyhlášení 11. ročníku soutěže EGOVERNMENT THE BEST 2016 – Deloitte, kterou pořádá magazín Egovernment. Jedná se o soutěž nejzajímavějších projektů elektronizace

Nový Akční plán

Vláda přijala nový Akční plán, který má shrnout směřování vládní politiky a zásadní opatření, která se připravují na podporu rozvoje digitálního trhu. Dokument vznikl pod vedením koordinátora digitální agendy ČR, čemuž předcházela

Datové sklady

V tomto týdnu proběhla prezentace návrhu dalšího rozvoje datových skladů. Dosud využívané části pokrývají informační potřeby kraje jen z části. Cílem akce bylo představit možnost využití datových skladů vedoucím pracovníkům, vysvětlit jim potřebu koordinovaného

Digitální mapa veřejné správy

Vedení kraje schválilo zakázku: „DMVS, Nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP – rozvojové požadavky“, v rámci které dojde provedení úprav stávajícího Portálu územního plánování. Doplnění funkčnosti do evidenčních částí Portálu ÚP: Výdej

Další rozvoj systémů

Technologické centrum Olomouckého kraje tvoří základní technologický předpoklad k provozování a rozvoji informačních systémů. Jejich vývoj ilustruje Portál příspěvkových organizací Olomouckého kraje. Komunikační část tohoto portálu je řešena aplikací, která nebyla součástí původní

Neplánovaný výpadek elektrické energie

Neplánovaný výpadek elektrické energie. V tomto týdnu došlo k výpadku elektřiny v celé oblasti krajského úřadu, postiženo bylo i hlavní nádraží. S potěšením můžeme konstatovat, že záložní systémy technologického centra jsou plně funkční. Při zavádění technologického

Vnitřní integrace úřadu

Vnitřní integrace úřadu. Principy vnitřní integrace úřadu nacházejí širší uplatnění. Konkrétně se jedná o single sign on a Portál příspěvkových organizací Olomouckého kraje. Původně provozovaný portál byl vytvořen v aplikaci FAMA+, která je

Instalace nového jádra aplikace FAMA+

V minulých dnech došlo k instalaci nového jádra aplikace FAMA+. Tato skutečnost byla vyvolána potřebou zavádět nové funkčnosti systému. Aplikace FAMA+ tvoří základ řešení Vnitřní integrace úřadu, je proto nutné udržovat ji v optimálním stavu.

Využití integračních vazeb

K 1. 4. 2015 byla podstatně změněna organizační struktura Krajského úřadu Olomouckého kraje. S touto změnou se úzce váže řada procesů, které novou skutečnost promítnou do infrastruktury organizace. Jedná se o změny zařazení pracovníků

EGOVERNMENT THE BEST

Na TCK provozujeme projekt, který se v desátém ročníku soutěže, kterou připravuje Magazín Egovernment a jejímž cílem je představovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR, umístil v kategorii krajských projektů na

Další fáze integrace

v souvislosti s úpravami integračního procesu dochází ke změně login name, uživatelských jmen všech interních uživatelů.  Tato změna je vyvolána potřebou sjednotit tvar login name v rámci úřadu a zavést zaregistrovaný prefix ok_.

DMVS a provoz Portálu územního plánování Olomouckého kraje

Již dva roky nabízí Portál územního plánování Olomouckého kraje, jako jeden z výstupů projektu Digitální mapy veřejné správy, přístup k datům územního plánování. Veřejnosti poskytuje základní nahlížecí, vyhledávací a tiskové služby z databáze územního

Datové sklady

V oblasti datových skladů je v přípravě zprovoznění nové kostky v datovém tržišti pro ekonomiku PO. Tato kostka bude analyzovat sebraná účetní data od organizací zřizovaných Olomouckým krajem. V první fázi se jedná o data

Vnitřní integrace úřadu (VIU)

Integrační proces vnitřních identit úřadu se dostává do další fáze vývoje. Díky zavedení IDM se podařilo spravovat informace o uživatelích na jednom místě, výchozím autoritativním zdrojem informací se stal personální systém. V

Ukončení činnosti staré serverovny se blíží

Po úspěšné migraci většiny služeb poskytovaných pro KÚ a veřejnost, blíží se okamžik snad nejnáročnějšího, z pohledu důkladné přípravy, úkolu – migrace centrálního přístupového prvku do prostředí nového TCK. Tímto krokem bude završen

Vnitřní integrace úřadu (VIU)

Probíhá rutinně správa identit prostřednictvím IDM. Systém spravuje externí identity, uživatele z příspěvkových organizací Olomouckého kraje, v rámci Portálu příspěvkových organizací. Vzniklo pro ně prostředí, kde mají možnost spravovat účty uživatelů, kteří s portálem pracují.

DMVS – Digitální mapa veřejné správy

DMVS sestává ze dvou částí – účelové katastrální mapy (dále ÚKM) a Nástrojů územně analytických podkladů (dále Nástroje ÚAP). V rámci investiční fáze byly provedeny dvě aktualizace ÚKM a tyto byly předány katastrálnímu

Datové sklady

Pro užívání datových skladů bylo na základě analýzy vytvořeno několik uživatelských rolí s příslušnými přístupovými právy. Cílovými uživateli datových skladů jsou všichni řídící pracovníci KÚOK, zaměstnanci, ale i široká veřejnost prostřednictvím externího webu.