Základní informace o projektu

TCK se stane výrazným nositelem konceptu e-Government a prostřednictvím vytvořené infrastruktury umožní provozovat služby potřebné pro obce a města celého regionu. Další »

I. Elektronická spisová služba

Účelem projektu je zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů kraje a organizací zřízených nebo založených krajem. Další »

II. Digitální mapa veřejné správy

Tvorba a aktualizace základních referenčních a tematických datových sad na bázi udržitelného modelu spolupráce subjektů veřejné správy s komerční sférou. Další »

III. Digitalizace a ukládání dat

Projekt Digitalizace a ukládání zajistí proces digitalizace a ukládání na všech úrovních samosprávy. Další »

IV. Vnitřní integrace úřadu

Úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry a vnitřní integrace všech SW komponent do uceleného informačního celku. Další »

V. Datové sklady

Datový sklad představuje metody uspořádání velkých objemů dat tak, aby byla přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se následnou analýzou. Další »

VI. Zřízení technologického centra

TCK bude sloužit pro provozování aplikací a systémů, ukládání dat a zajištění komunikace jak směrem k ostatním složkám státní správy, tak i k uživatelům. Další »

 

Využití integračních vazeb

K 1. 4. 2015 byla podstatně změněna organizační struktura Krajského úřadu Olomouckého kraje. S touto změnou se úzce váže řada procesů, které novou skutečnost promítnou do infrastruktury organizace. Jedná se o změny zařazení pracovníků

EGOVERNMENT THE BEST

Na TCK provozujeme projekt, který se v desátém ročníku soutěže, kterou připravuje Magazín Egovernment a jejímž cílem je představovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR, umístil v kategorii krajských projektů na

Další fáze integrace

v souvislosti s úpravami integračního procesu dochází ke změně login name, uživatelských jmen všech interních uživatelů.  Tato změna je vyvolána potřebou sjednotit tvar login name v rámci úřadu a zavést zaregistrovaný prefix ok_.

DMVS a provoz Portálu územního plánování Olomouckého kraje

Již dva roky nabízí Portál územního plánování Olomouckého kraje, jako jeden z výstupů projektu Digitální mapy veřejné správy, přístup k datům územního plánování. Veřejnosti poskytuje základní nahlížecí, vyhledávací a tiskové služby z databáze územního

Datové sklady

V oblasti datových skladů je v přípravě zprovoznění nové kostky v datovém tržišti pro ekonomiku PO. Tato kostka bude analyzovat sebraná účetní data od organizací zřizovaných Olomouckým krajem. V první fázi se jedná o data

Vnitřní integrace úřadu (VIU)

Integrační proces vnitřních identit úřadu se dostává do další fáze vývoje. Díky zavedení IDM se podařilo spravovat informace o uživatelích na jednom místě, výchozím autoritativním zdrojem informací se stal personální systém. V

Ukončení činnosti staré serverovny se blíží

Po úspěšné migraci většiny služeb poskytovaných pro KÚ a veřejnost, blíží se okamžik snad nejnáročnějšího, z pohledu důkladné přípravy, úkolu – migrace centrálního přístupového prvku do prostředí nového TCK. Tímto krokem bude završen

Vnitřní integrace úřadu (VIU)

Probíhá rutinně správa identit prostřednictvím IDM. Systém spravuje externí identity, uživatele z příspěvkových organizací Olomouckého kraje, v rámci Portálu příspěvkových organizací. Vzniklo pro ně prostředí, kde mají možnost spravovat účty uživatelů, kteří s portálem pracují.

DMVS – Digitální mapa veřejné správy

DMVS sestává ze dvou částí – účelové katastrální mapy (dále ÚKM) a Nástrojů územně analytických podkladů (dále Nástroje ÚAP). V rámci investiční fáze byly provedeny dvě aktualizace ÚKM a tyto byly předány katastrálnímu

Datové sklady

Pro užívání datových skladů bylo na základě analýzy vytvořeno několik uživatelských rolí s příslušnými přístupovými právy. Cílovými uživateli datových skladů jsou všichni řídící pracovníci KÚOK, zaměstnanci, ale i široká veřejnost prostřednictvím externího webu.