DMVS – Digitální mapa veřejné správy

DMVS sestává ze dvou částí – účelové katastrální mapy (dále ÚKM) a Nástrojů územně analytických podkladů (dále Nástroje ÚAP).

V rámci investiční fáze byly provedeny dvě aktualizace ÚKM a tyto byly předány katastrálnímu úřadu, který jej zahrnul do svých podkladů a nadále je udržuje svými prostředky. V provozní fázi krajský úřad již ÚKM neaktualizuje ze svých prostředků a přebírá data od katastrálního úřadu 1x za 3 měsíce v rámci pravidelného předávání dat KÚ.

Nástroje ÚAP jsou v současné době provozovány prostřednictvím portálu na 5 serverech (dva databázové, dva aplikační a portál DMVS) v běžném provozu a dalším vývoji aplikačního SW. Do užívání portálu je zapojeno všech 13 ORP v kraji v roli pořizovatelů ÚAP. Celkem je registrováno 43 organizací veřejné správy s cca 150 uživateli, 8 projektantů a 4 poskytovatelé. Portál Nástrojů ÚAP je přístupný mimo registrovaných uživatelů i veřejnosti .

V březnu 2015 byla nahrána nová ortofotomapa z roku 2012 a v květnu 2015 byla provedena migrace databázových serverů do windowsového serverového clusteru která se projevila nárůstem výkonu.

Na portál se přistupuje z odkazu na webu Olomouckého kraje – Územní plánování – Portál územního plánování – Portál územního plánování nebo zapsáním URL adresy http://uap.kr-olomoucky.cz do internetového prohlížeče.