I. Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba je prvek, který v e-Governmentu hraje podstatnou roli. V současnosti se díky legislativě elektronické dokumenty zrovnoprávňují s papírovými a to ve všech fázích jejich životního cyklu. Životní cyklus všech dokumentů, zejména však elektronických, je vhodné podpořit využitím elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účelem projektu je zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů kraje a organizací zřízených nebo založených krajem.

Cílem projektu:

  • Upgrade spisové služby používané na krajském úřadě
  • Pořízení hostované elektronické spisové služby
  • Zajištění negarantovaného úložiště pro provoz hostované elektronické spisové služby
  • Zajištění údržby a provozování elektronické spisové služby a negarantovaného úložiště pro organizace kraje