II. Digitální mapa veřejné správy

Projekt Digitální mapa veřejné správy OK si klade za cíl zajištění tvorby a aktualizace základních referenčních a tematických datových sad na bázi udržitelného modelu spolupráce subjektů veřejné správy s komerční sférou a vybudování vhodné infrastruktury umožňující prezentaci a řízenou distribuci základních referenčních a tematických datových sad.

Projekt sestává z následujících oblastí:

  • Účelová katastrální mapa Olomouckého kraje (ÚKM OK)
  • Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Olomouckého kraje (Nástroje ÚAP).

Po úspěšné realizaci projektu DMVS OK bude Olomoucký kraj disponovat existující infrastrukturou pro prostorové informace, která umožní efektivní správu a zajistí dostupnost údajů o území v kontextu požadavků stavebního zákona a podpoří projekt Digitální mapa veřejné správy a základní registry (RÚIAN).

Cílem projektu:

  • Revize a úprava digitální vektorové mapy s obsahem KM pokrývající území kraje, na kterém je KM vedena na plastové fólii.
  • Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě.
  • Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území.
  • Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o území.
  • Založení systematické správy pasportů údajů o území.
  • Zajištění přímé vazby na projekt DTM a převzetí odpovídajících standardů tohoto projektu.
  • Efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a krajů v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Výstupy projektu:

Hlavním výstupem projektu je Portál územního plánování Olomouckého kraje spolu se systémem pro správu a ukládání informací založených na technologii LIDS a AG portal společnosti Asseco CE. Pro efektivní chod Portálu územního plánování byla s obcemi s rozšířenou působností v Olomouckém kraji uzavřena partnerská smlouva. Portál slouží veřejnosti a dále registrovaným uživatelům (poskytovatelům údajů o území, projektantům územně plánovací dokumentace a orgánům veřejné správy).

Kontakt:
Mgr. Eva Sztwioroková
Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu
oddělení územního plánování a stavebního řádu
Telefon: +420 585 508 438
Email: e.sztwiorokova@kr-olomoucky.cz